Průběh studia

Průběh studia

Veškeré kurzy programu CNAP jsou zaměřeny především na získání praktických dovedností a zkušeností se správou aktivních prvků moderních počítačových sítí. Tomu odpovídá i forma organizace studia jednotlivých kurzů. Práce studenta sestává ze dvou základních částí:

  • práce v laboratoři pod vedením instruktora
  • samostudium poskytovaných materiálů, které je podpořeno možností konzultací s lektorem

Během instruktorem řízené práce v laboratoři je kladen maximální důraz na praktickou aplikaci probíraných technologií a předpokládá se, že studenti dochází na cvičení již vybaveni znalostmi teorie procvičované látky.

Studijní materiály jsou k dispozici všem studentům na Internetu v podobě WWW stránek. K jejich prohlížení lze využít všechny běžné WWW prohlížeče.

Jelikož jsou veškeré studijní materiály v anglickém jazyce, předpokládá se schopnost číst a rozumět anglickému technickému textu.

Je nutné, aby každý zájemce přistupoval k výuce zodpovědně a s vlastní iniciativou. Pro lepší představu uvádíme průměrný čas vázaný na činnosti související s účastí v kurzech:

  • práce v laboratoři (včetně konzultací): 3 vyučovací hodiny týdně
  • samostudium (každý týden se probírá jedna kapitola z výukových materiálů daného semestru) : cca 2 – 3 hodiny týdně
  • vyplnění testu z učiva probírané kapitoly (teoretické testy na WWW): cca 1 hodina týdně
  • závěrečný test po absolvování každého semestru
    • teoretická část: 1 – 2 hod (podle semestru)
    • praktická část: 1,5 – 3 hod (podle semestru)

U pokročilejších kurzů počínaje CCNA2 mají studenti volitelnou možnost samostatného procvičování probíraných témat v laboratoři a to až po dobu 3 vyučovacích hodin týdně.

Nedílnou součástí kurzů jsou průběžné a závěrečné testy sloužící nejen k ověření znalostí studenta po ukončení každého semestru, ale především jako pomůcka pro studenty, kteří se mohou pomocí dílčích testů následujích po každé kapitole přesvědčit o míře zvládnutí učiva. Závěrečné i dílčí testy mají podobu WWW stránek, umístěných na centrálním WWW serveru programu CNAP. Všechny dílčí testy uzavírající jednotlivé kapitoly účastníci mohou absolvovat v předem dohodnutých termínech (zpravidla pravidelně se opakujících) v době mimo výuku, tzn. doma, ve školních učebnách a jiných místech, kde je k dispozici připojení k Internetu. Test je zpřístupněn vždy po prokonzultování a praktickém procvičení příslušné části učiva. Je očekáváno, že studenti z každého dílčího testu dosáhnou hodnocení alespoň 75% maxima. Dílčí testy jsou velmi vhodnou formou přípravy na závěrečný teoretický test.

Závěrečné (tzv. final) testy jsou rozhodujícím měřítkem nabytých znalostí a zkušeností studentů. Probíhají po každém semestru a jsou rozděleny do dvou částí – části teoretické a části praktické. Teoretické testy se konají opět formou testových otázek s výběrem z jedné/několika připravených odpovědí (stejně jako u dílčích testů), s tím rozdílem, že se konají za dozoru instruktora a nejsou při nich povoleny žádné pomůcky ani materiály. Minimální bodové hodnocení nutné pro úspěšné absolvování teoretického testu je 75%. V případě, že student tohoto hodnocení nedosáhne, má možnost se zúčastnit testu v opravném termínu. Vyhlašuje se jeden opravný termín společný pro všechny skupiny studující daný semestr CNAP. Studentovi, který nedosáhne požadovaného hodnocení ani v opravném termínu, bude doporučeno zopakovat si daný semestr. Teoretický test je završen krátkou ústní zkouškou, při níž se zpravidla pokládají dvě otázky na základní principy některého probíraného tématu. Výsledkem této zkoušky je hodnocení vyhověl/nevyhověl, přičemž při negativním hodnocení lze ústní zkoušku v opravném termínu jednou opakovat.

Praktická část závěrečného testu je vždy zaměřena na problematiku probranou v aktuálním semestru a student zde prokazuje schopnost praktické aplikace probírané teorie (konfigurace síťových prvků, analýza síťového provozu, stanovení adresního plánu sítě). Praktický test zpravidla spočívá v zapojení a správném nakonfigurování sítě dle písemného zadání. Hodnotí se celková funkčnost zapojení, s případným důrazem na některé detaily konfigurace, pokud to zkoušené téma vyžaduje. Čas na praktickou zkoušku je omezen. Po jeho uplynutí provádí instruktor hodnocení. V případě neúspěchu je možné test jedenkrát opakovat v opravném termínu.

O úspěšném absolvování každého ze semestrů CNAP je studentovi vystaven certifikát.

Studium základní i pokročilé úrovně je možno završit průmyslovými certifikačními testy CCNA, resp. CCNP u některé z firem náležejícím k certifikačnímu řetězci Pearson VUE.

Studenti, kteří na naší akademii úspěšně absolvují celý cyklus základní úrovně (CCNA), mohou využít cca 40% slevy na certifikační testy (přesná výše slevy se odvíjí od okamžitých podmínek testovacích institucí).